Sadaka residence

A residence for Mr & Mrs Sadaka.